Актуальні проблеми підготовки педагога професійного навчання (ППН) та фахівців у галузі професійної освіти 

керівник: канд. пед. наук, доц., Ігнатенко Г.В.