КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ТА ТЕХНОЛОГІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

kaf_sg_2021_1.jpg

 З метою підготовки висококваліфікованих майстрів виробничого навчання, викладачів професійного навчання системи професійно-технічної (професійної) освіти у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка 2011 року на базі кафедри механізації та основ сільськогосподарського виробництва була створена кафедра професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва.

   До 2006 року очолював кафедру кандидат сільськогосподарських наук, доцент Гапич І.В. Згодом обов’язки завідувача кафедри   виконували доцент Росновський М.Г., професор Лівінський О.М., професор Логінов М.І.

    У свій час на кафедрі працювали ветеран педагогічної праці, кандидат технічних наук, доцент Горшков А.П., автор 17 авторських свідоцтв на винаходи та 60 наукових праць у галузі сільськогосподарського машинобудування та механізації збирання луб’яних культур, був нагороджений орденом «Знак Пошани», медаллю «Ветеран праці», мав звання «Винахідник СРСР»; кандидат технічних наук, доцент Коротков Петро Федорович, активний винахідник та раціоналізатор, на рахунку якого декілька винаходів та патентів. Зокрема, у 2014 році він отримав патент на корисну модель зубчастої передачі.

    Вагомий внесок у розвиток кафедри внесли кандидат технічних наук, доцент Гридякін Віктор Олександрович, який є автором низки наукових праць, патентів «Навісна коноплежатка», «Спосіб збирання конопель». Викладачі кафедри доклали значних зусиль у створення професійно-орієнтованих кабінетів, розробку навчально-методичного забезпечення практик.

   Наразі основним завданням кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва є підготовка висококваліфікованих фахівців за спеціалізацією 015.18 Професійна освіта. Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарського за освітніми ступенями бакалавр, магістр, науковим ступенем доктор філософії.

    Колектив кафедри забезпечує освітній процес більш як з 30 дисциплін технічного, сільськогосподарського та педагогічного спрямувань (професійна педагогіка, методика професійного навчання, методика викладання спец предметів, трактори і автомобілі, сільськогосподарські і меліоративні машини, експлуатація МТП, ремонт машин, ремонт і експлуатація МТП, паливо-мастильні матеріали, основи агрономії, сучасне фермерське господарство, технологія виробництва і переробка продуктів рослинництва, правила дорожнього руху та ін.

    З 2016 по 2018 рік кафедру очолювала професіонал своєї справи, досвідчений та компетентний педагог, кандидат педагогічних наук Ігнатенко Ганна Володимирівна. Її науковими здобутками є понад 100 наукових праць, серед яких колективні монографії, посібники, зокрема, у 2013 році був виданий навчальний посібник для студентів з грифом МОН «Професійна педагогіка».
Ганна Володимирівна прагне, щоб період навчання у виші для студентів став часом засвоєння основ дослідницької праці під час написання курсових та магістерських робіт, участі у студентських, університетських, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях та конкурсах наукових робіт. На високому науковому рівні викладає курси «Професійна педагогіка», «Інноваційні технології», «Позанавчальна робота в закладах професійної освіти» та ін. Під її керівництвом було захищено дисертаційне дослідження Зінченко А. В. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, є керівником двох аспірантів. Очолює науково-дослідну роботу викладачів кафедри за загально факультетською темою: «Теоретико-методичні засади комплексного підходу до фахової підготовки майбутніх учителів технологій та викладачів професійного навчання».

     На сьогодні завідувачем кафедри є Ковальчук Василь Іванович доктор педагогічних наук, професор, відмінник освіти України, Лауреат Державної премії Президента України для молодих учених за цикл праць «Теоретико-методичні засади підготовки учнів та викладачів професійно-технічних навчальних закладів до інноваційної діяльності в умовах ринку праці» (2009 р.).

     Викладачі кафедри мають вагомі науково-професійні досягнення, які пропагують на наукових міжнародних, міжвузівських і університетських конференціях, семінарах. Зокрема, у 2017 році був проведений Всеукраїнський науково-методичний семінар «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій», а в 2018 році викладачі кафедри взяли активну участь в організації Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти»

     На кафедрі працює відомий на Україні вчений-селекціонер, доктор сільськогосподарських наук Логінов Михайло Іванович, який зробив вагомий внесок у створення нових високопродуктивних сортів льону-довгунця, є автором семи авторських свідоцтв на сорти та винаходи. Михайло Іванович надрукував більше 160 наукових праць, навчальних посібників та монографій. На високому науковому рівні читає курс «Технологія виробництва та переробка продуктів сільського господарства». Він підготував трьох кандидатів сільськогосподарських наук, керує магістерськими роботами.

     У науковому доробку кандидата сільськогосподарських наук, доцента Росновського Миколи Григоровича біля 100 наукових праць з питань агротехніки вирощування польових культур та удосконалення підготовки майбутніх викладачів професійного навчання. Працює над проблемою енерго- та ресурсозбереження в сільському господарстві України, керує студентським науковою групою, магістерськими роботами. У 2017 р. видав у співавторстві навчальний посібник «Технологія виробництва продукції тваринництва».

     Кандидат педагогічних наук, доцент Ігнатенко Сергій Віталійович плідно працює над проблемою впровадження в освітній процес віртуальних динамічних моделей як ефективного засобу удосконалення підготовки майбутніх педагогів закладів професійно-технічної освіти. У співавторстві з іншими викладачами кафедри було видано навчальні посібники «Трактори та автомобілі», «Сільськогосподарські машини».

    Впродовж трьох останніх років викладачами кафедри було успішно захищено три дисертаційних дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: Опанасенко Віталій Петрович «Формування дослідницьких умінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення дисциплін професійно-орієнтованого циклу», Самусь Тетяна Володимирівна «Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки», Вовк Богдан Іванович «Формування самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів практичного навчання ПТНЗ». За матеріалами проведених досліджень молодими науковцями опубліковано понад 60 наукових та навчально-методичних праць. Самусь Тетяна Володимирівна удосконалила навчально-методичний комплекс дисциплін методичного спрямування. Опанасенко Віталій Петрович та Вовк Богдан Іванович значну увагу приділяють оновленню дидактичних засобів навчання дисциплін професійної підготовки з технології виробництва і переробки продуктів сільського господарства.

     Колишні випускники університету, а нині аспіранти кафедри Єрмоленко Євген Ігорович та Маринченко Євгеній Олегович під керівництвом Ігнатенко Ганни Володимирівни розпочали наукову діяльність та працюють над проблемою активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх викладачів професійного навчання.

     Щорічно студенти-випускники за спеціальністю «Професійна освіта» під керівництвом викладачів кафедри успішно виступають на Всеукраїнських студентських олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, захищають біля 30 магістерських робіт, результати багатьох з них рекомендуються до впровадження у виробництво та педагогічну теорію і практику.

    Колектив кафедри опікується питаннями організації практик майбутніх фахівців педагогічної ниви. Студенти проходять педагогічну практику у системі професійно-технічної освіти міста і області, де вони беруть активну участь в освітньому процесі, оформленні кабінетів.

     У рамках підготовки молодих науково-педагогічних кадрів на кафедрі працюють студентські проблемні групи. Результати своєї роботи студенти демонструють у вигляді макетів, діючих моделей обладнання, під час захисту магістерських робіт, доповідають на студентських наукових конференціях університету на міжвузівських зібраннях.

    Нині географія наукових зв’язків кафедри сягає багатьох навчальних та наукових закладів України, близького та далекого зарубіжжя.

     Останнім часом колектив кафедри багато зробили для поліпшення організації освітнього процесу, забезпечення його відповідними технічними засобами, удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін, підвищення кваліфікації викладацького складу, уміло поєднуючи цю діяльність з науковою роботою.

     Загалом успіх науково-педагогічної діяльності колектив кафедри вбачає у наступності, єдності науково-педагогічних поколінь та залученні студентської молоді до співпраці.