Заступник декана: кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Самусь Тетяна Володимирівна – моніторинг і контроль якості освітнього процесу та його наукового, методичного та матеріального забезпечення, контроль за розподілом та виконанням навчального навантаження науково-педагогічними працівникам; організація роботи приймальної комісії; організація підготовки Правил прийому до університету та пропозицій щодо державного замовлення за всіма формами навчання; перевірка розроблених освітніх програм і навчальних планів; організація роботи з науково-методичного забезпечення освітніх програм, контроль за виконанням документів стосовно організації освітнього процесу та якості освіти; підготовка пропозицій про розподіл та раціональне використання навчальних, наукових та виробничих площ університету; участь у роботі з розподілу ставок науково-педагогічних працівників, навчально-допоміжного складу та інших працівників в підрозділах факультету; підготовка пропозицій щодо штатного розпису науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу; організація звітності й плануванням навчальної, навчально-методичної, науково-методичної, науково-дослідної, організаційно-методичної роботи; забезпечення діловодства й документообігу.

 

Заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків: кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Вовк Богдан Іванович – організація наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, наукових досліджень і науково-технічних розробок; керівництво розробкою тематичних планів госпдоговірних тем; робота із залучення коштів вітчизняних та іноземних замовників робіт, грантів та інших джерел фінансування наукових досліджень; контроль за виконанням наказів Міністерства освіти і науки України, ректора, рішень Вченої ради університету, термінових доручень Міністерства освіти і науки України стосовно наукової діяльності викладачів і студентів; організація роботи і здійснення контролю за виконанням заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов під час проведення науково-дослідних і експедиційних робіт, а також у студентських наукових товариствах, відповідно до чинних законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Заступник декана з організації і проведення практичної підготовки студентів ОС «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії»: кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Опанасенко Віталій Петрович – керівництво роботою з організації підготовчих курсів, взаємодії із закладами загальної середньої і професійної освіти, міськими та обласним органами управління освітою; керівництво роботою з організації навчальної, виробничої, педагогічної практик студентів, а також підвищення їх ефективності; участь в організації курсів підвищення кваліфікації вчителів.

 

Заступник декана з інформаційних та медіа-технологій: кандидат технічних наук, старший викладач кафедри професійної освіти і комп’ютерних технологій Толмачов Володимир Сергійович – організація роботи з підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів за підсумками семестру/навчального року; розміщення інформаційно-аналітичних матеріалів на офіційному сайті факультету; постійне оновлення офіційного сайту факультету.

 

Заступник декана з виховної роботи: кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри професійної освіти і комп’ютерних технологій Маринченко Інна Віталіївна – здійснення планування, підготовки та проведення виховних заходів; організація роботи з кураторами академічних груп; виховних нарад і розгляд питань, що потребують колегіального рішення щодо проведення виховної роботи на факультеті; активна участь в організації студентського життя та побуту (розселення студентів у гуртожитку; розгляд питання проживання; сприяння організації медичних оглядів студентів; дотримання студентами порядку проведення освітнього процесу та правил поведінки; постійний моніторинг дотримання правил проживання в гуртожитках, виконання санітарно-гігієнічних норм у студентських гуртожитках.

Заступник декана з адаптації контингенту студентів та профорієнтаційної роботи: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної і професійної освіти Шевель Борис Олександрович – підтримка і поглиблення зв’язків із закладами загальної середньої освіти, професійними навчальними закладами, підприємствами району, області; постійна популяризація робітничих професій; організація роботи й регулярне оновлення профорієнтаційного куточка; організація Днів відкритих дверей, тижнів професій; систематичне проведення моніторингових досліджень потреб молоді, громадян в освітніх послугах, що надає заклад; залучення ЗМІ (оголошення в пресі, реклама на ТБ тощо) до поширення профорієнтаційної інформації; організація зустрічей із випускниками шкіл, їх батьками з метою презентації освітнього закладу, майстер-класів; залучення фахівців підприємств до участі у вечорах профорієнтації, диспутах, профорієнтаційних ділових іграх, вправах; систематична організація зустрічей учнівської молоді з представниками професій – випускниками навчального закладу, які досягли високих успіхів у професійній діяльності; організація роботи інформаційного центру профорієнтаційної роботи.

 

Заступника декана із заочного і дистанційного навчання: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти і комп’ютерних технологій Зінченко Альбіна Валеріївна – організація та контроль роботи кафедр факультету щодо якості освітнього процесу за заочною та дистанційною формами навчання; формування контингенту студентів за заочною та дистанційною формами навчання; участь у оновлення методичного забезпечення освітнього процесу за заочною та дистанційною формами навчання; провадження в освітній процес дистанційних курсів навчальних дисциплін; розміщення на сайті університету робочих програм за заочною та дистанційною формами навчання; участь у організації наочної агітації та популяризації заочної та дистанційної форм навчання.

Заступник декана з фізичного виховання: старший викладач кафедри технологічної і професійної освіти Марченко Станіслав Сергійович – активне залучення студентів до спортивного життя вишу; керівництво роботою капітанів команд і старост груп, студенти яких займаються спортом; участь в організації і проведенні навчально-тренувальних занять і спортивних змагань у межах своєї компетенції, контроль за відвідуванням занять спортсменами у спортивних секціях і групах; здійснення контролю за успішністю студентів-спортсменів на факультеті; участь у складанні графіків навчально-тренувального процесу, групових і індивідуальних тренувальних планів, календаря і положень спортивних змагань, в організації і проведенні спортивно-масових заходів, у підготовці і комплектуванні спортивних команд для участі у спортивних змаганнях університету; проведення в університеті наглядної агітації і пропаганди спортивного способу життя.

 

27.09.2019 р.