Історія кафедри 
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 

   Кафедра технологічної і професійної освіти була створена 2014 р. шляхом злиття кафедр машинознавства та педагогіки і методики технологічної освіти.

   Кафедра машинознавства була заснована у 2001 р. внаслідок реорганізації кафедри загальнотехнічних дисциплін, створеної у 1981 р., у процесі розвитку факультету загальнотехнічних дисциплін та трудового навчання, упровадження додаткових спеціальностей і спеціалізацій підготовки фахівців («Обслуговуюча праця», «Механізація і основ сільськогосподарського виробництва»). У різні роки кафедру очолювали д-р техн. наук, професор Тимонiн М.  О., канд. техн. наук, доц. Гуренкова Т. В., канд. фіз.-мат. наук, доц. Гуренков  М. С., д-р пед. наук, проф. Курок В. П.

   Кафедра педагогіки і методики технологічної освіти була заснована в 1974 р. Першим завідувачем кафедри був канд. техн. наук, доц. Улюкаєв Г. Х. Потім її очолювали д-р пед. наук, проф. Симоненко В. Д., канд. пед. наук Янцур  М. С., канд. пед. наук, доц. Мегем Є. І., канд. пед. наук, доц. Литвин О. М., канд. пед. наук, проф. Шильман Л. З.

   На сьогодні кафедру очолює професіонал своєї справи, провідний учений України, компетентний педагог, д-р пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України Курок Віра Панасівна. Її наукові здобутки охоплюють понад 170 наукових праць. Під керівництвом Віри Панасівни захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (доктора філософії) та 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

   Науково-педагогічними працівниками кафедри є досвідчені викладачі, знані науковці: д-р пед. наук, проф. Бурчак С. О., канд. пед. наук, доц. Хоруженко Т. А., канд. пед. наук, доц. Шевель Б. О., канд. техн. наук, доц. Толмачов В. С., канд. пед. наук Борисенко Н. А ., канд. пед. наук Дещенко О. М., канд. пед. наук Марченко С. С., асистенти (аспіранти) Андросенко А. О., Сорока О. О., асистент Тропак Б. С.

   Нині кафедра технологічної і професійної освіти здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців з предметної спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) за освітніми ступенями бакалавра, магістра, за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки – доктора філософії, за спеціальністю 015 Професійна освіти – доктора наук.

   На кафедрі технологічної і професійної освіти реалізуються такі освітні програми: ОПП «Середня освіта (Трудове навчання та технології. Інформатика)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; ОПП «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» другого (магістерського) рівня вищої освіти; ОНП «Теорія і методика вищої освіти» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

   Колектив кафедри забезпечує освітній процес підготовки здобувачів освіти з дисциплін циклів загальної та професійної підготовки (основи безпеки життєдіяльності та здоров’я людини, вища математика, загальна фізика, загальна електротехніка, інформаційні технології в освіті, основи виробництва, вступ до спеціальності, технічна механіка, основи наукових досліджень інформатика, інженерна графіка, комп’ютерна графіка, машинознавство, теорія і методика трудового навчання та технологій, методика навчання креслення, методика навчання інформатики, основи проєктування і моделювання виробів, основи програмування та алгоритмічні мови, практикум з організації та обслуговування комп’ютерних мереж, практикум у навчальних майстернях, методика технологічної освіти, методика навчання інформатики, декоративно-ужиткове мистецтво та дизайн, дослідження в технологічній освіті, теорія і методика профорієнтаційної роботи, організація підприємницької діяльності, інформаційні технології в дослідницькій діяльності, практикум з програмування, технологія наукових досліджень, цифрові технології в наукових дослідженнях та інші).

   У центрі уваги викладачів кафедри постійно перебувають питання організації практичної підготовки майбутніх учителів технологічної освітньої галузі. Студенти проходять педагогічну практику в закладах загальної середньої та позашкільної освіти, закладах оздоровлення та відпочинку міста, області та України, активно долучаються до освітнього процесу, проведення уроків, гурткових занять, оформлення кабінетів, організації дозвілля дітей тощо.

   На кафедрі функціонує наукова школа Курок В. П. «Професійна підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій», основними напрямами діяльності якої є проблеми підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій і педагогів професійного навчання в закладах вищої освіти; удосконалення методики викладання трудового навчання та технологій у закладах загальної середньої освіти; становлення і розвиток технологічної та професійної освіти в Україні.

   Науково-дослідна робота викладачів кафедри проводиться за темою «Підготовка фахівців у закладах вищої освіти в умовах євроінтеграції» (номер державної реєстрації теми в УКР ІНТЕІ 0122U002010).

   Результати наукових досліджень викладачів відображаються в публікаціях у наукових журналах, що індексуються в наукометричних базах Scopus, Web of Science, Index Copernicus, а також вітчизняних фахових збірниках наукових праць категорії Б, збірниках матеріалів всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій та семінарів в Україні та за її межами. Основні напрями досліджень відповідають профілю підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних на ринку праці майбутніх учителів трудового навчання та технологій, інформатики, викладачів фахової передвищої освіти.

   Кафедра технологічної і професійної освіти спільно з Інститутом професійної освіти НАПН України кожні два роки традиційно організовує проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти», а також уже понад 12 років поспіль проводить регіональний науково-методичний семінар «Технологічна освіта в контексті концептуальних засад нової української школи» для вчителів трудового навчання та технологій, тематика якого завжди підпорядкована злободенним проблемам технологічної освіти молоді. На сьогодні найактуальнішими є питання забезпечення реалізації її завдань у контексті концептуальних засад Нової української школи. Цей захід має на меті передусім конструктивний обмін думками між науково-педагогічними працівниками та вчителями, спрямований на взаємне збагачення досвідом, виявлення інновацій у практичній діяльності вчителя трудового навчання та технологій, упровадження наукових розробок в освітній процес закладу загальної середньої освіти. На постійній основі на кафедрі проводяться круглі столи й науково-методичні семінари з актуальних питань технологічної і професійної освіти.

   Одним із напрямів роботи кафедри є публікація навчальних видань для якісної підготовки здобувачів освіти. Серед авторів Курок В. П. («Технологічна практика студентів», «Наукові дослідження в підготовці майбутніх учителів трудового навчання та технологій», «Технічна механіка» та ін.), Бурчак С. О. («Творчий розвиток майбутніх педагогів», «Загальні питання методики навчання інформатики»), Толмачов В. С. («Сучасні мультимедійні системи в освітньому просторі»), Борисенко Н. А., Дещенко О. М. («Психологія праці») та інші.

   У 2020 р. колектив кафедри видав «Наскрізну програму навчальних практик студентів факультету технологічної і професійної освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)», а в 2023 р. – «Наскрізну програму практичної підготовки здобувачів вищої освіти факультету технологічної і професійної освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)», у 2021 р. – «Збірник навчальних програм кафедри технологічної і професійної освіти для студентів предметної спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) та спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)», у 2022 р. – навчальний посібник «Технологічна освіта в базовій школі з методикою викладання» для студентів спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології).

   Викладачі кафедри постійно керують науковими гуртками, проблемними групами, результатом чого є розширення світогляду студентів з питань, що викликають у них інтерес, публікації з проблеми дослідження в співавторстві з викладачами-керівниками, обговорення результатів наукових досліджень студентів та перспектив їх практичного впровадження, участь студентів у міжнародних і всеукраїнських конференціях, міжнародних і всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, розроблення творчих проєктів тощо.

   Кафедра технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка у 2001 р. започаткувала проведення Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання серед студентів закладів вищої освіти, а також у різні роки була базою для проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта».

   Здобувачі освіти є постійними переможцями в другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта» та другому етапі Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання серед студентів закладів вищої освіти. З останніх досягнень – у 2019 р. здобувач освіти Омелечко Євген показав високий рівень майстерності на олімпіаді в Умані та посів І місце. У 2021 р. здобувачка магістратури факультету технологічної і професійної освіти Поліщук Дарина виборола І місце в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта», що проходив у Центральноукраїнському державному університет імені Володимира Винниченка. На жаль, проведення цих наукових заходів у період воєнного стану в Україні призупинено.

   Кафедра технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка отримала визнання в галузі технологічної освіти України та була нагороджена відзнакою – статуеткою «Лідер технологічної освіти».

   Ми активно співпрацюємо з іншими випусковими кафедрами університету та спорідненими кафедрами інших закладів вищої освіти України та зарубіжжя, лабораторіями НАПН України, закладами фахової передвищої освіти, закладами загальної середньої освіти, роботодавцями та стейкхолдерами.

   Викладачі кафедри постійно працюють над удосконаленням якості викладання освітніх компонентів та підвищенням своєї професійної майстерності.