У четвер, 12.11.2020 р. о 14.30, пройшов захист педагогічної практики у студентів групи 62М-Т (педагогічна у ЗВО на робочому місці викладача).
Метою практики було оволодіння магістрантами сучасними методами, формами та технологіями організації навчально-виховного процесу у закладі вищої совіти, поглиблення їх фахової підготовки, набуття досвіду самостійної науково-методичної й організаційно-керівної діяльності, оволодіння виховними та освітніми технологіями, методикою проведення їх у ЗВО, формування умінь застосовувати набуті знання в професійній діяльності та подальшій самоосвіті.
   Захист було проведено дистанційно за допомогою сервісу Zoom. У цьому заході брали участь студенти групи 62М-Т, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти В.П.Курок, відповідальна за практики по кафедрі О.М. Литвин, методист відділу практик університету О.П. Коваленко, групові керівники та методисти від кафедри І.В. Білевич, С.В. Білевич, О.М. Дещенко, С.С. Марченко, Т.А. Хоруженко, Б.О. Шевель.

   Для кращої візуалізації виконаної роботи у своїх  виступах студенти використовували розроблені ними презентації.

   Звітна конференція пройшла активно, успішно і підвела підсумок педагогічної практики магістрантів на робочому місці викладача.

 

 

   На кафедрі технологічної і професійної освіти факультету ТПО,  нещодавно, пройшли планові  заходи з педагогічної практики. Так, 10.11.2020 р. у групі 31Т пройшов захист студентів з технологічної практики.
   Технологічна практика є складовою і невід’ємною частиною процесу підготовки фахівців і проводитися на виробничих підприємствах (деревообробних, машинобудівних, металообробних, енергетичних чи ткацьких, швейних фабриках, швейних ательє) або в навчально-виробничих майстернях по дерево- та металообробці, виготовлення швейних виробів. Для її організації й проведення були створені умови, що забезпечили не тільки закріплення отриманих студентами теоретичних знань із дисциплін професійної та практичної підготовки, а й набуття ними практичних навичок і уміння роботи на металорізальних, деревообробних верстатах та швейному обладнанні, працювати з інструментам з ручної обробки текстильних та природних матеріалів, вимірювально-контрольними інструментами і пристосуваннями.
   Захист відбувся дистанційно за допомогою сервісу Zoom. Крім студентів 31Т групи у ньому брали участь завідувач кафедри технологічної і професійної освіти В.П.Курок, відповідальна за практики по кафедрі О.М. Литвин, методист відділу практик університету О.П. Коваленко, керівник практики від кафедри Б.С.Тропак, майстри навчально-виробничих майстерень І.М. Верещагін, О.В. Морозова.
 
 
Захист практики (педагогічної у ЗВО на робочому місці викладача) студентами 015.18 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)
 
   6 листопада 2020 року відбувся захист практики (педагогічної у ЗВО на робочому місці викладача) студентами 62М-Пр(М) групи. Практика тривала з 28.09.2020 р. до 25.10.2020 р. на кафедрі професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва де студенти: знайомились з організацією системи управління освітнім процесом закладу вищої освіти; вивчали особливості організації навчальної, наукової, методичної та виховної роботи на кафедрі та факультеті, передовий педагогічний досвід викладачів; опановували методики проведення різних видів занять; набували досвіду організації та проведення виховної роботи зі студентами, зокрема, професійно спрямованої.
   В роботі конференції взяли участь: завідувач кафедри доктор педагогічних наук, професор В.І. Ковальчук, групові керівники канд. пед. наук, доц. Г.В. Ігнатенко, канд. пед. наук, ст. викладач Т.В. Самусь та методисти канд., пед. наук, ст. викладач Б.І. Вовк, канд., пед. наук, ст. викладач В.П. Опанасенко.
Модератором відеоконференції виступив куратор групи 62М-Пр(М) Б.І. Вовк.
Кращими доповідачами визнані: Володимир Петров, Алькорн Рей, Олексій Душенко, Олександр Суржик.
 
Магістранти другого курсу факультету технологічної і професійної освіти пройшли проміжний контроль з педагогічної практики (Педагогічна у ЗВО на робочому місці викладача)
 
На факультеті технологічної і професійної освіти 12 та 15 жовтня відбулись відеоконференції (за допомогою сервіса Zoom) присвячені проміжному контролю виконання магістрантами другого курсу завдань педагогічної практики (Педагогічна практика у ЗВО на робочому місці викладача).
У конференціях взяли участь студенти другого курсу магістратури (групи: 62М-Пр(М) – спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства), 62М-Пр(Б) – спеціальність: 015 Професійна освіта (Будівництво), 62М-Пр(К) – спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості), 62М-Т – спеціальність: 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), завідувач практик Бондаренко А.П. та групові керівники і методисти від кафедр факультету.
Студенти доповіли про хід практики, свої здобутки та проблеми під час проведення залікових занять, здійснення виховних заходів у студентських групах бакалаврату та магістратури першого року навчання.
В свою чергу групові керівники й методисти акцентували увагу студентів на необхідності активізації їх роботи з метою вчасного виконання програми практики та надали консультації з найбільш важливих питань.
 
   7 вересня 2020 р. у студентів 23а-Пр(М) та 23б-Пр(М) груп розпочалась технологічна практика. Вона становить важливу та обов'язкову ланку в підготовці висококваліфікованих спеціалістів до майбутньої діяльності за фахом. Технологічна практика спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, та набуття, вдосконалення і розширення практичних навичок і умінь в роботі за спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продуктів с.-г.».
Практика проходить у навчальній лабораторії з ремонту машин під керівництвом асистентів Єрмоленка Є.І. та Маринченка Є.О.